הכנס התקיים ביום ה' ה- 19 במאי 2005    

ראה תגובות        דבריו של נציג המשפחות השכולות        דבריו של דני הרופא

מבחר תמונות מהכנס